การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี
การนำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต
12 ต้นแบบ หนองขามนาดี
ค่ายสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-Net 60
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics  System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา

ค่ายยุวบรรณารักษ์ “ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”

IMG_1753

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โดยนางเชาวลี จำปามูล ครุบรรณารักษ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ขึ้นที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เพื่อให้ความรุ้ ความเข้าใจในการให้บริการแก่สมาชิกที่มารับบริการและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยมีคุณครูทัศนีย์ บุญมีสง่า และคุณครูรอมละห์ สาอิ  ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดค่ายในครั้งนี้

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต

Untitled-1

ค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนสุจริต 20 กรกฏาคม 2557 - กิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 6, ข่าวโรงเรียนในสังกัด, ประชาสัมพันธ์ - no comments เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน  รอง ผอ.สพป.นม.6  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมค่ายของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน Continue Reading →

การแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

logo-300x196

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ปฐมวัย   ดาวโหลดคำศัพท์ ทั้งหมดได้ที่นี่      คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ปฐมวัย – ม.3  

แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2557

download

แบบคำขอโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG_0081

นายสุพจน์  สอนวงศ์แก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต  6 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.  ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการให้เกิดแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวินัย  ทักษะการคิด  มีจิตสาธารณะ  อยุ่อย่างพอเพียง  ระหว่างวันที่ 13-15 Continue Reading →

Bestpractice ระดับประเทศ

IMG_0054

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  คุณครูเชาวลี จำปามูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ในฐานะตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 6  นำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Bestpractice ระดับประเทศ  ที่ จ.อุบลราชธานี  ในงาน   Lab school  symposium 2013  ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผลงำน/นวัตกรรมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง) เพื่อให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนในฝัน ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๘ จังหวัด Continue Reading →

ตรวจสอบภายใน

IMG_0092

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  นางสาวเบญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางศิมามาศ  เดชพร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ออกติดตาม นิเทศ ตรวจสอบภายใน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  โดยมี นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ชวนน้องท่องพุทธวจน

IMG_4082

     เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2556   นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี และ คุณครู เชาวลี จำปามูล  นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าประกวดแข่งขันการท่องพุทธวจน  ระดับจังหวัดนครราชสีมา  ณ วัดสุทธจินดา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 รางวัลชมเชย

โรงเรียนบ้านโคกทหาร อ.ตราพระยา ศึกษาดูงาน

IMG_0037

เมื่อวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2556  นายกนก จำปามูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี และคณะครู ให้การต้อนรับคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกทหาร อ.ตราพระยา จ.สระแก้ว ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  โดยเฉพาะกระบวนการยกระดับคุณภาพนักเรียนผ่านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

ทักทาย

IMG_9779

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 กำลังพัฒนาอยู่ครับผม