ต้นแบบโรงเรียนกำจัดขยะ จ.นครราชสีมา

IMG_4347

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560  สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษาต้นแบบ การกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียนจำนวน 100 คน และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  19,000  บาท    คลิกดูภาพกิจกรรมการอบรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ปี 2559

Untitled-2

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูธรรมาภิสมัย   ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ตามโครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี 2559   โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก มมร.อส. จำนวน 25 คน มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เป็นเวลา 2 วัน ณ Continue Reading →

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รร.หนองขามนาดี ปีงบประมาณ 2559-2562 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2559  สพป.นครราชสีมา เขต 6 012ส่วนที่ 7 011ส่วนที่ 6 010ส่วนที่ 5 08แผนปี 25594.3 08แผนปี 25594.2 08แผนปี 25594.1 07ส่วนที่ 4 06ส่วนที่ 3-2 06ส่วนที่ 3-1 Continue Reading →

ค่ายยุวบรรณารักษ์ “ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”

IMG_1753

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โดยนางเชาวลี จำปามูล ครุบรรณารักษ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ขึ้นที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เพื่อให้ความรุ้ ความเข้าใจในการให้บริการแก่สมาชิกที่มารับบริการและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยมีคุณครูทัศนีย์ บุญมีสง่า และคุณครูรอมละห์ สาอิ  ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดค่ายในครั้งนี้

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต

Untitled-1

ค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนสุจริต 20 กรกฏาคม 2557 - กิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 6, ข่าวโรงเรียนในสังกัด, ประชาสัมพันธ์ - no comments เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน  รอง ผอ.สพป.นม.6  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมค่ายของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน Continue Reading →

การแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

logo-300x196

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ปฐมวัย   ดาวโหลดคำศัพท์ ทั้งหมดได้ที่นี่      คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ปฐมวัย – ม.3  

แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2557

download

แบบคำขอโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG_0081

นายสุพจน์  สอนวงศ์แก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต  6 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.  ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการให้เกิดแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวินัย  ทักษะการคิด  มีจิตสาธารณะ  อยุ่อย่างพอเพียง  ระหว่างวันที่ 13-15 Continue Reading →

Bestpractice ระดับประเทศ

IMG_0054

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  คุณครูเชาวลี จำปามูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ในฐานะตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 6  นำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Bestpractice ระดับประเทศ  ที่ จ.อุบลราชธานี  ในงาน   Lab school  symposium 2013  ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผลงำน/นวัตกรรมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง) เพื่อให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนในฝัน ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๘ จังหวัด Continue Reading →