ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

201706271361739865บ้านพัก ผอ.

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  203/27  งบประมาณ  837,600 บาท    ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27นวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาพตัวอย่างจาก  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายอินสวน  สาธุเม ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และ นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม เลขานุการฯ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพป.นม. 6 ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี)  โดยมี นายกนก จำปามูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับต้อนรับ

โรงเรียนกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เกณฑ์ประเมินสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี 2560 ตัวอย่าง การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG20170804140937

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (Roving Teams) จาก สพป.บุรีรัมย์  ได้นิเทศก์ชี้แนะในการนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.นครราชสีมา เขต 6

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:รับการนิเทศจากคณะ RT บุรีรัมย์

IMG_52021

เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2560  นางดวงปาน นครทัศน์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ จากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้กำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม  3 เรื่อง  คือ  มารยาทดี   มีวินัย   ความรับผิดชอบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี

IMG_51151

     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  นายสมชาย แทนลา  ผอ.ร.ร.บ้านโนนดู่ ประธานคณะกรรมการประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และคณะ ได้มาทำการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอำเภอ  ประจำปี 2560  โดยมี นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ให้การต้อนรับ

โรงเรียนคุณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ ระเบียบงบบูรณาการ-24-มีค-60 แนวทางดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม คุณครูที่รัก คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คู่มือการนิเทศ คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม บทสวดมนต์

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ชุด 1

IMG_4644

15  กพ.2560    คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล แล ะ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล   ได้มาประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใส  โดยท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ   นายนพดล มามาก  นายอำเภอแก้งสนามนาง  นายสนอง  สุดสะอาด   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6   Continue Reading →

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

IMG_47551

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ในวันที่  Continue Reading →