ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

201706271361739865บ้านพัก ผอ.

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  203/27  งบประมาณ  837,600 บาท    ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27นวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาพตัวอย่างจาก  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG20170804140937

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (Roving Teams) จาก สพป.บุรีรัมย์  ได้นิเทศก์ชี้แนะในการนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.นครราชสีมา เขต 6

ค่ายสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ

20140000_1590133957697956_6284892228079309109_n

19-20 ก.ค. 60 นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นม.6 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย :การเรียนรู้ ในโครงการพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์) ณ.โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ก.ค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-Net 60

IMG_5478

เมื่อวันที่ 16-18  กรกฎาคม 2560  สพป.นครราชสีมา เขต 6  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โดยมีข้าราชการครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอแก้งสนามนาง 24 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 96 คน

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:รับการนิเทศจากคณะ RT บุรีรัมย์

IMG_52021

เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2560  นางดวงปาน นครทัศน์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ จากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้กำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม  3 เรื่อง  คือ  มารยาทดี   มีวินัย   ความรับผิดชอบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี

IMG_51151

     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  นายสมชาย แทนลา  ผอ.ร.ร.บ้านโนนดู่ ประธานคณะกรรมการประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และคณะ ได้มาทำการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอำเภอ  ประจำปี 2560  โดยมี นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ให้การต้อนรับ

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ชุด 1

IMG_4644

15  กพ.2560    คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล แล ะ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล   ได้มาประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใส  โดยท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ   นายนพดล มามาก  นายอำเภอแก้งสนามนาง  นายสนอง  สุดสะอาด   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6   Continue Reading →

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

IMG_47551

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ในวันที่  Continue Reading →