โรงเรียนคุณธรรม

บทสวดมนต์ ชุมชนคุณธรรม คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม คู่มือการนิเทศ คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คุณครูที่รัก ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม แนวทางดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมะ ระเบียบงบบูรณาการ-24-มีค-60

เตรียมสอบ O-Net 56

IMG_0084

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 นายกนก จำปามูล ประธานศูนย์ฯ แก้งสนามนาง ๒  นายมนูญ ผลไม้  นางละเอียด เอี่ยมศรี นายทรงศิลป์ อำมาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ ร่วมกับคณะกรรมการคุมสอบ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ปี 2556  โดยจะมีการประเมินผลจำนวน 3 ครั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 12  , วันเสาร์ที่ Continue Reading →