ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

201706271361739865บ้านพัก ผอ.

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  203/27  งบประมาณ  837,600 บาท    ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27นวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาพตัวอย่างจาก  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายอินสวน  สาธุเม ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และ นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม เลขานุการฯ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพป.นม. 6 ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี)  โดยมี นายกนก จำปามูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับต้อนรับ

โรงเรียนกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เกณฑ์ประเมินสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี 2560 ตัวอย่าง การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

ประเมิน สปล. (สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

IMG20170829154754

คู่มือการประเมิน ปศพ. แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559 ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านหนองขามนาดี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ได้มาทำการประเมินคัดกรอง ที่ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559  คู่มือการประเมิน ปศพ.

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG20170804140937

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (Roving Teams) จาก สพป.บุรีรัมย์  ได้นิเทศก์ชี้แนะในการนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.นครราชสีมา เขต 6

ค่ายสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ

20140000_1590133957697956_6284892228079309109_n

19-20 ก.ค. 60 นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นม.6 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย :การเรียนรู้ ในโครงการพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์) ณ.โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ก.ค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-Net 60

IMG_5478

เมื่อวันที่ 16-18  กรกฎาคม 2560  สพป.นครราชสีมา เขต 6  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โดยมีข้าราชการครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอแก้งสนามนาง 24 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 96 คน

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:รับการนิเทศจากคณะ RT บุรีรัมย์

IMG_52021

เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2560  นางดวงปาน นครทัศน์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ จากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้กำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม  3 เรื่อง  คือ  มารยาทดี   มีวินัย   ความรับผิดชอบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี

IMG_51151

     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  นายสมชาย แทนลา  ผอ.ร.ร.บ้านโนนดู่ ประธานคณะกรรมการประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และคณะ ได้มาทำการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอำเภอ  ประจำปี 2560  โดยมี นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ให้การต้อนรับ

โรงเรียนคุณธรรม

บทสวดมนต์ ชุมชนคุณธรรม คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม คู่มือการนิเทศ คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คุณครูที่รัก ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม แนวทางดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมะ ระเบียบงบบูรณาการ-24-มีค-60