โรงเรียนสุจริต

IMG_08631

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
เครื่องมือประเมินมาตรฐาน5 ด้าน

แบบฟอร์มรายง่นการประเมินตนเอง
แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 6 (2) สถานศึกษา
คำชี้แจงการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

แนวทางการประเมินคุณลักษณะ
คำอธิบายจุดเน้น ร.ร.สุจริต
ออกแบบประเมินคุณลักษณะคุณลักษณะ 5 ประการ

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดี ปี 2557
คำกล่าวเปิด ในพิธีเปิดการอบรมวิทยากร
ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต_1416283643
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ปปช.สพฐ.น้อย
แนวทางการจัดค่ายเยาวชนคนดีของสังคม ระดับประถมศึกษา
ระเบียบบริษัทสร้างการดี
คำสั่ง ป.ป.ช.น้อย
แนวทางการประเมิน ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
1.
Code Sheet_EBIT-School2559 Code Sheet_.EIT-School2559
2.Code Sheet_IIT-School2559
3.EBIT-School2559
4.EIT-School2559
5.IIT-School2559
6.แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์59
7.คำอธิบายEBIT2559
8.ตัวอย่างข้อสังเกตEB1-EB11
9.ตัวอย่างรายงานผลการประเมินITA-School 59
10.สรุปผลITA-School2559

1.ปก ITA
2.ITA001.2 แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน
3.ITA ระดับสถานศึกษา
report
4.ITA ร.ร. บ้านหนองขามนาดี
Template_
5.ITA_ประมวลผล รร.หนองขามนาดี

6.แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสำรวจITA ระดับสถานศึกษา

7.คำสั่งประเมิน ITA บ้านหนองขามนาดี

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินเชิงประจักษ์ (ขอขอบคุณเจ้าของผลงาน)
eb1
eb2
eb4 รวมใหม่
eb4งบประมาณ
eb4บริหารทั่วไป
eb4บุคคล
eb4รวมส่งใหม่
eb4วิชาการ
eb5 รวมงานใหม่
eb5งบประมาณ
eb5บริหารทั่วไป
eb5บุคคล
eb5วิชาการ
eb7
eb8
eb9
eb10
EBIT-School
เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เอกสารอ้างอิง
แบบรายงานผลโครงการกิจกรรม รร สุจริต
โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต
ค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนสุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
คู่มือควบคุมภายใน
คู่มืองานบริหารบุคคล
คู่มืองานพัสดุ
คู่มืองานพัสดุ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
คู่มือบริหารงบประมาณ
คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือฝ่ายวิชาการ
คู่มือว่าด้วยการลาข้าราชการครู
งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ข่าวสาร
ปก รายงานสุจริต
ปก สุจริต
ปกแฟ้มคำสั่ง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย
1.ต้นฉบับปฐมวัยแก้ไขแนวการจัดกิจกรรม
2.เพลงคุณธรรม
3.แนวทางการจัดกิจกรรมปฐมวัย(ระเบียบวินัย)
4.
การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย

5.กิจกรรม ปฐมวัย
6.กิจกรรมกระเป๋าวินัย
7.เด็กรุ่นใหม่สร้างวินัยด้วยกระ

8.ขั้นตอนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ป้องกันการทุจริต 4 ขั้นตอน
9.ดอกรักบานในหัวใจอนุบาล
10.ตัวอย่างกิจกรรมคิดก่อนทำ
11.ทฤษฎีที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กไทยหัวใจสุจริต

ระดับ ป.1-3
1.Anti Corruption ชั้น ป.๑-๓.๒๒ ธ.ค (1)
2.แนวจัดกิจกรรมป.๑-๓ (1)
3.ตารางวิเคราะห์ป้องกันการทุจริต (1)
ระดับ ป. 4-6
ทักษะการคิด
1.my idol
2.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน
3.กิจกรรมเลือกผู้นำความซื่อสัตย์
4.คิดก่อน
5.ชวนกันคิดช่วยกันแก้
มีวินัย
1.ความมีวินัย
2.คนดี ศรีโคราช
3.เด็กดีมีวินัย
4.รักษ์โรงเรียน
ความซื่อสัตย์สุจริต
1.เด็กดีต้องซื่อสัตย์
2.คนเห็นแก่ตัว
3.ยืมแล้วไม่คืน
อยู่อย่างพอเพียง
1.พอเพียง 1
2.พอเพียง 2
มีจิตสาธารณะ
1.กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจ
2.กิจกรรมยกย่องคนดีศรีสังคม
3.กิจกรรมหนูน้อยนักอาสา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>