5 เทคนิคการสอนเขียน

ปัญหาที่ 1 นักเรียนมีความยากลำบากในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
ปัญหาที่ 2  นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา
ปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน
ปัญหาที่ 4 นักเรียนเขียนได้วยลายมือที่อ่านไม่ออก
ปัญหาที่ 5  นักเรียนเขียนเรียงลำดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำผิดตำแหน่ง
ปัญหาที่ 6  นักเรียนเขียนสะกดคำผิด โดยเฉพาะคำพ้องเสียง คำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำที่มีตัวการันต
ปัญหาที่ 7 นักเรียนเขียนไม่ได้ใจความ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>