4 เทคนิคการสอนอ่าน

ปัญหาที่ 1 การจำรูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ
ปัญหาที่ 2 การจำรูปสระและการอ่านสระ
ปัญหาที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา การอ่านผันวรรณยุกต์และการอ่านคำที่ประสมกับสระลดรูป
ปัญหาที่ 4 การอ่านคำ ข้อความ ประโยค
ปัญหาที่ 5 เรียงลำดับเนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาที่ 6 นักเรียนจำข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านไม่ได้
ปัญหาที่ 7 นักเรียนไม่สามารถจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>