ขับร้องทำนองเสนาะ

001 บทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1 – ป. 3 [บทหลัก ]
002 แมวหมียว
003 ฝนตกแดดออก
004 กาดำ
005 รักษาป่า
006 เด็กน้อย
007 วิชาหนาเจ้า
008 บทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1 – ป. 3 [บทเลือก]
009 นี่ของเธอ
010 รักเมืองไทย
011 ไก่แจ้
012 สักวา
013 ความดีความชั่ว
014 ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
015 บทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6 [บทหลัก]
016 พระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
017 สยามานุสติ
018 วิชาเหมือนสินค้า
019 สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์
020 ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
021 โคลงโลกนิติ 1
022 บทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป. 6 [บทเลือก]
023 พฤษภกาสร
024 ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชี่วดีเป็นตรา
025 ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
026 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
027 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
028 ผู้ชนะ
029 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
030 วิถีเด็กไทย
031 ฟังใดได้รู้เรื่อง
032 ดวงตะวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>