ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2560 โดยคณะกรรมการประเมินฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

IMG_4533 IMG_4534 IMG_4535 IMG_4537 IMG_4539 IMG_4548 IMG_4549 IMG_4553 IMG_4554 IMG_4555 IMG_4556 IMG_4558 IMG_4560 IMG_4562 IMG_4563 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4577 IMG_4578 IMG_4579 IMG_4580 IMG_4581 IMG_4687 IMG_4688 IMG_4690 IMG_4691 IMG_4692 IMG_4693 IMG_4694 IMG_4695 IMG_4696 IMG_4697 IMG_4699 IMG_4700 IMG_4701 IMG_4702 IMG_4704 IMG_4706 IMG_4707 IMG_4708 IMG_4709 IMG_4710 IMG_4711 IMG_4712 IMG_4713 IMG_4714 IMG_4715 IMG_4716 IMG_4717 IMG_4745 IMG_4746 IMG_4748 IMG_4749 IMG_4750 IMG_4751 IMG_4752 IMG_4753 IMG_4754 IMG_4755 IMG_4756 IMG_4757 IMG_4760 IMG_4761 IMG_4762 IMG_4763 IMG_4764 IMG_4765 IMG_4766 IMG_4767 IMG_4768 IMG_4769 IMG_4770 IMG_4771 IMG_4773 IMG_4774 IMG_4775 IMG_4776 IMG_4777 IMG_4778 IMG_4779 IMG_4780 IMG_4781 IMG_4782 IMG_4783 IMG_4784 IMG_4785 IMG_4786 IMG_4787 IMG_4788 IMG_4789 IMG_47551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>