ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  เวลา 09.00  น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าประชุมและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>