ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  203/27  งบประมาณ  837,600 บาท    ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27นวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

201706271361739865บ้านพัก ผอ.ภาพตัวอย่างจาก  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>