ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

kanoksc

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้รับรองเป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านหนองขามนาดี

IMG_3166

IMG_3357  IMG_3352 IMG_3350 IMG_3343 IMG_3342 IMG_3318 IMG_3311 IMG_3301 IMG_3298 IMG_3294 IMG_3288 IMG_3285 IMG_3254 IMG_3245 IMG_3243 IMG_3238 IMG_3235 IMG_3234 IMG_323233 1 2013-08-24 16.58.27 2013-08-24 17.00.02 2013-12-27 09.14.20 2013-12-27 09.44.13 2014-01-15 08.53.45 2014-01-17 08.49.52 2014-06-06 06.28.26 2014-06-06 06.28.38 2014-06-06 07.50.45 2014-06-06 10.02.12 2014-07-01 16.13.44 2014-07-05 17.13.12 2014-09-24 15.00.44 1012232_575323075879181_703074809_n 1524694_575323099212512_1617092089_n 1526245_575322999212522_1854171076_n DSCN3083 DSCN3145 DSCN3339 DSCN3347 DSCN3698 DSCN3762 DSCN3776 DSCN3784 DSCN3869 DSCN3874 DSCN3878 DSCN3889 DSCN3904 DSCN3926 DSCN3935 DSCN3937 DSCN3961 DSCN3971 DSCN3980 DSCN3985 DSCN3995 iMapImage IMG_0109 IMG_0121 IMG_0143 IMG_0272 IMG_0319 IMG_0530 IMG_0535 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0545 IMG_0548 IMG_0560 IMG_0568 IMG_0575 IMG_0582 IMG_0584 IMG_0603 IMG_0773 IMG_0806 - Copy IMG_0810 IMG_0815 - Copy IMG_8884

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยจัดอบรมปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้สอนทุกคน  มอบหมายให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านให้ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ P, D, C, A  ทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด  และพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1  การบริหารจัดการสถานศึกษา   

1) นโยบาย

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีมีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน  และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี  ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน  และนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2)  วิชาการ

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี มีแผนงาน ดำเนินการตาม แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินการ และนำผลการติดตามไปพัฒนา ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

3) งบประมาณ

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีมีการวางแผน ดำเนินการตามแผน ติดตามผลการดำเนินการและนำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) บริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีบริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

      2. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ดำเนินการดังนี้

                   1)  หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้นมีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล    มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เน้นความพอเพียงระดับตนเองและครอบครัว ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6  เน้นความพอเพียงระดับโรงเรียน

  2)  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ได้ใช้รูปแบบการบริหาร โดยกำหนดกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา มุ่งเน้นใช้แนวคิดเชิงบูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลัก และใช้รูปแบบระบบการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูและผู้ปกครองเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยนำหลักคิดหลักปฏิบัติไปสู่นักเรียน ด้วย 5 กระบวนการ คือ
2.1) การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรแบบบูรณาการระดับชั้น ป.1-ป.6 ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ การนำหลักความพอเพียงไปใช้ปฏิบัติ

2.2) การเรียนรู้แบบโครงงาน และให้นักเรียนนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.3) การเรียนรู้ผ่านฐานกลุ่มสาระ ได้กำหนดฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

2.4) ค่ายทักษะกระบวนการคิดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.5) การฝึกทักษะการคิด

จากการเรียนรู้กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามรูปแบบที่โรงเรียนสร้างขึ้น อิงกรอบความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผล และนำเสนอผลงานได้   โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกำหนดให้มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกระดับชั้น    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่  1  การสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรแบบบูรณาการระดับชั้นและค่ายพอเพียงฝึกทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่  2  การฝึกปฏิบัติและการนำเสนอผลงานของตนเอง ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานและผ่านฐานการเรียนรู้
ขั้นตอนที่  3  การฝึกทักษะการคิดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน จัดการเรียนรู้จากทุกกลุ่มสาระ

3)  สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จัดหา/จัดทำ ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน

4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จัดทำเครื่องมือ และใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการรายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามที่โรงเรียนกำหนดสาระประกอบการประเมินการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3

1) ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2) ผู้เรียนรู้จักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย

3) ผู้เรียนสามารถบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ ครอบครัว เช่น ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
4) ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

1)   ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2)  ผู้เรียนรู้สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
3)  ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4)  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น การประหยัดพลังงาน-ค่าใช้จ่ายในบ้าน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ผู้เรียนรู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      2.2.3  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ดำเนินการ  ดังนี้

1)  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่ให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง สามารถ แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบติดตามผลและนำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  กิจกรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง  จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม  มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียน ติดตามผล  นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน  โรงเรียนติดตามผลการดำเนินกิจกรรม  นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

      2.2.4  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   

1)  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ำเสมอ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  การติดตามและขยายผล

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ติดตามผล นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        2.3  ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้

 

2.3.1  สถานศึกษา

สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”   เป็นเกียรติประวัติของสถานศึกษา

2.3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  พอประมาณกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับภูมิสังคม  รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

2.3.3  บุคลากรของสถานศึกษา

บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง   มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้จ่าย  ใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณ ไม่เกินตัว  และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ  รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล ประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์  มีวินัยในตนเอง มีการดำเนินชีวิตที่ไม่ทำให้ ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน  ช่วยเหลือผู้อื่น  บริจาค  ทำบุญ  และ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างสม่ำเสมอ   ดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์  เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย และประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น  ชาติพันธุ์     มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ดำเนินการ สืบทอด  สานต่อรักษา วัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน  สังคม  ประเทศชาติสืบไป

2.3.4  นักเรียน

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา  ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ   เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย  มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ  ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยไม่เบียดเบียน หรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่น  มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น  ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ / ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา และชุมชน  เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ค่านิยม  เอกลักษณ์  ความเป็นไทย  ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น  ชาติพันธุ์    ตลอดจน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ สถานศึกษา ชุมชน สังคม ดำเนินการสืบทอด สานต่อ รักษาวัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน สังคมประเทศชาติสืบไป ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอุปนิสัยแห่งความพอเพียงในการดำรงชีวิต

2.3.5 ผู้ปกครองและชุมชน

ดำเนินชีวิต และมีการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

    2.4  แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา”   โดยมีการจัดกิจกรรมและดำเนินงานตามประเด็นในการพัฒนา ดังนี้

2.4.1        ด้านบุคลากร

1)  จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จัดเวทีจัดการความรู้/จัดนิทรรศการ/เปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตาม ปศพพ.  นำ ปศพพ. มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การนำ  ปศพพ. มาใช้ในสถานศึกษา   มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน ปศพพ.  ในสถานศึกษา  ขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน สถานศึกษาอื่น  ฯลฯ  และชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ.

2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพพ.และอธิบาย ปศพพ. ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตาม ปศพพ.  นำ ปศพพ. มาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบจนเห็นผล  มีการใช้สื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพพ.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้น  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ปศพพ. จนเห็นผล  มีครูแกนนำนำบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตาม ปศพพ.จากการถอดบทเรียนของตนมาจัดทำเป็นสื่อขยายผล สู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ปศพพ. อย่างต่อเนื่อง

3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ปศพพ. ได้อย่างถูกต้อง  เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตาม ปศพพ. จนเห็นผล  เห็นคุณค่า และเกิดศรัทธา  มีส่วนร่วมในขับเคลื่อน ปศพพ. ในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มขึ้น  ขับเคลื่อน ปศพพ. ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและจัดกิจกรรมขยายผล ปศพพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา  และนำ ปศพพ. มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4)  สร้างความเข้าใจคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับรู้  สนใจเห็นคุณค่า ศรัทธาและมีส่วนร่วม  สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน ปศพพ. ของสถานศึกษา ตลอดจน การขยายผลการขับเคลื่อน  ปศพพ. สู่ภายนอก

2.4.2       ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

1)  พัฒนา  ปรับปรุง ดูแล รักษา อาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม ปศพพ.   มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อน ปศพพ. ของสถานศึกษา  มีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ในสถานศึกษา  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม  ปศพพ. เช่น สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ  ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม ปศพพ. และชุมชน  หน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา  มีการจัดการอย่างพอเพียง มีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ที่สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง  และมีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ ปศพพ.ที่สามารถอธิบายความได้อย่างถูกต้องชัดเจน  มีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง/ฐาน/กิจรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ครูและบุคลากร สามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. มีการประเมินผลการใช้แหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. อย่างเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ในโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  มีกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน ได้แก่ ฐานการทำนาแบบลดต้นทุน ฐานธนาคารใบไม้  ฐานการประมง  ฐานปศุสัตว์ ฐานการทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้า ฐานการทำน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน เพื่อนำมาเป็นสารไล่แมลง ฐาน 1 ไร่ได้ 1 แสน  ฐานการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ ฐานเพาะชำขยายพันธ์พืช ฐานพืชไร่และไม้ผล

2.4.3       ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

1)  ประสานสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง

2)  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านการสนับสนุนวิชาการ  ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง ด้านกลุ่มอาชีพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  ธนาคารออมสิน    เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน

3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้และ/หรือรับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน ปศพพ. และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ.สู่หน่วยงานภายนอก สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1  สถานศึกษา  บริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น โดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษา และเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อน ปศพพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>