การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics System สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยระบบ B.E.S.L.

การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics  System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โรงเรียนบ้านกอก และโรงเรียนบ้านหนองสะเดา จับมือกันนำระบบนี้เข้ามาใช้ในชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้ คุณพลากร ตัณเสถียร ฝึกอบรมเทคนิคการสอนตามระบบ ให้กับครูทั้ง 4 โรงเรียนป้ายอบรม-B.E.S.Lsize.1000.-

IMG_0790 IMG_0793 IMG_0794 IMG_0795 IMG_0796 IMG_0797 IMG_0798 IMG_0799 IMG_0800 IMG_0801 IMG_0802 IMG_0803 IMG_0804 IMG_0806 IMG_0807 IMG_0808 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0815 IMG_0816 IMG_0819 IMG_0820 IMG_0821 IMG_0822 IMG_0823 IMG_0824 IMG_0825 IMG_0827 IMG_0828 IMG_0829 IMG_0830 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0834 IMG_0835 IMG_0836 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0849 IMG_0850 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0859 IMG_0864 IMG_0866 IMG_07961 IMG_07991 IMG_08018 IMG_08031 IMG_08033 IMG_08061 IMG_08062 IMG_08064 IMG_08065 IMG_08115 IMG_08321

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>