ปพ.5

onet57
 
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์

แบบทดสอบ PRE-ONET ปี 2556

ไทย 16
คณิต 13
วิทย์ 24
สังคม 9
อังกฤษ 17

แบบทดสอบ PRE-ONET ปี 2557
คู่มือการสอบ Pre-Onet 2557
สาระ คณิตศาสตร์ ป.6
สาระ ภาษาไทย ป.6
สาระ ภาษาอังกฤษ ป.6
สาระ วิทยาศาสตร์ ป.6
สาระ สังคมศึกษา ป.6
 

 แบบวิเคราะห์ผลการสอบ Pre-Onet 2557

 แบบวิเคราะห์ข้อทดสอบ Preonet57 ชั้น ป. 6

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ปีการศึกษา 2557

แบบ ปพ.5 ต้นฉบับ โรงเรียนใน อำเภอแก้งสนามนาง 
ปพ.5 ประถม2559 

แบบ ปพ.5.ระดับชั้นต่าง ๆ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ปีการศึกษา 2557

ประถมศึกษาปีที่ 1
ปพ5ป-2557 1ภาษาไทย
ปพ5ป-2557 2คณิตศาสตร์
ปพ5ป-2557 3วิทยาศาสตร์
ปพ5ป-2557 4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป-2557 5ศิลปะ
ปพ5ป-2557 6การงานอาชีพ
ปพ5ป-2557 7สุขศึกษา พลศึกษา
ปพ5ป-2557 8ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 2

ปพ5ป2-2557 1ภาษาไทย
ปพ5ป2-2557 2คณิตศาสตร์
ปพ5ป2-2557 3วิทยาศาสตร์
ปพ5ป2-2557 4ศิลปะ
ปพ5ป2-2557 5สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป2-2557 6สุขศึกษา พลศึกษา
ปพ5ป2-2557 7ภาษาอังกฤษ
ปพ5ป2-2557 8 การงานอาชีพฯ
ปพ5ป2-2557 9ประวัติ

ประถมศึกษาปีที่ 3

ปพ5ป3-2557 ภาษาไทย
ปพ5ป3-2557 คณิตศาสตร์
ปพ5ป3-2557 วิทยาศาสตร์
ปพ5ป3-2557 ศิลปะ
ปพ5ป3-2557 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป3-2557 สุขศึกษา พลศึกษา
ปพ5ป3-2557 ภาษาอังกฤษ
ปพ5ป3-2557  การงานอาชีพฯ
ปพ5ป3-2557 ประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4

ปพ5ป4-2557 1ภาษาไทย
ปพ5ป4-2557 2คณิตศาสตร์
ปพ5ป4-2557 3วิทยาศาสตร์
ปพ5ป4-2557 4ศิลปะ
ปพ5ป4-2557 5สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป4-2557 6สุขศึกษา พลศึกษา
ปพ5ป4-2557 7ภาษาอังกฤษ
ปพ5ป4-2557 8 การงานอาชีพฯ
ปพ5ป4-2557 9ประวัติศาสตร์


ประถมศึกษาปีที่ 5
ปพ5ป5-2557 1ภาษาไทย

ปพ5ป5-2557 2คณิตศาสตร์
ปพ5ป5-2557 3วิทยาศาสตร์
ปพ5ป5-2557 4ศิลปะ
ปพ5ป5-2557 5สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป5-2557 7ภาษาอังกฤษ
ปพ5ป5-2557 8การงานอาชีพ 
ปพ5ป5-2557 9ประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6

ปพ5ป6-2557 1ภาษาไทย
ปพ5ป6-2557 2คณิตศาสตร์
ปพ5ป6-2557 3วิทยาศาสตร์
ปพ5ป6-2557 4ศิลปะ
ปพ5ป6-2557 5สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปพ5ป6-2557 6สุขศึกษา พลศึกษา
ปพ5ป6-2557 7ภาษาอังกฤษ
ปพ5ป6-2557 8การงานอาชีพ
ปพ5ป6-2557 9ประวัติศาสตร์

แบบ ปพ.5 ระดับประถม  ปีการศึกษา 2557

ปพ5ป-2557 บ้านนาแค
ปพ5ป-2557 โสกน้ำขุ่น
ปพ5ป-2557 บ้านแก้งสนามนาง
ปพ5ป-2557 บ้านโนนสำราญ
ปพ5ป-2557 บ้านกอก
ปพ5ป-2557 บ้านหินลาดหนองโดน
ปพ5ป-2557 หนองขามนาดี
ปพ5ป-2557 หนองสะเดา
แบบ ปพ.5 ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2557
ปพ5ม-2557 บ้านแก้งสนามนาง
ปพ5ม-2557 บ้านโนนสำราญ

แบบ ปพ.5.ระดับชั้นต่าง ๆ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ปีการศึกษา 2558
ประถมศึกษาปีที่ 1
ปพ5ภาษาอังกฤษ-ป.1
ปพ.5วิทยาศาสตร์ป.1
ปพ.5 หน้าที่พลเมืองป.1
ปพ.5 สุข พละป.1
ปพ.5 สังคมศึกษาป.1
ปพ.5 ศิลปะป.1
ปพ.5 ภาษาไทยป.1
ปพ.5 ประวัติป.1
ปพ.5 คณิตศาสตร์ป.1
ปพ.5 การงานป.1

ประถมศึกษาปีที่ 2
สุขศึกษา ป.2
สังคม ป.2
ศิลปะ ป.2
วิทยาศาสตร์ ป.2
ภาษาอังกฤษ ป.2
ภาษาไทย ป.2
ภาษาไทย ป.2
รวมข้อสอบกลาง

ประวัติ ป.2 ปพ5
ภาษาอังกฤษ-ป.2

คณิต ป.2
การอาชีพ ป.2


ประถมศึกษาปีที่ 3

หน้าที่พลเมือง ป.3

สุข ป.3 ok

สังคมป.3 ok
ศิลปะ ป.3(58) ok
วิท ป.3 ok
ประวัติศาสตร์ ป.3 ok ปพ.5
ภาษาอังกฤษ -ป.3

คณิต ป.3 ok
กอทฺ. ป.3 ok
ไทย ป.3 ok E ป.3 ok

ประถมศึกษาปีที่ 4
ปพ.5ภาษาอังกฤษ -ป.4ฉบับจริง ป.4
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.4
สังคม
ป.4
ศิลปะ
ป.4
วิทย์
ป.4
ประวัติ
ป.4
คณิตศาสตร์
ป.4
การงาน

ประถมศึกษาปีที่ 5
อังกฤษ -ป.5
อังกฤษ -ป.5(2)
ศิลปะ -ป.5
ศิลปะ -ป.5(3)
ศิลปะ -ป.5(2) ปพ.5
ภาษาอังกฤษ -ป.5
ป.5
หน้าที่พลเมือง
ป.5
สังคม
ป.5
วิทย์
ป.5
ภาษาไทย
ป.5
ประวัติ

การงาน -ป.5

ประถมศึกษาปที่ 6
~$ปพ.5-2558-ป6-
ภาษาไทย-OK
~$ปพ.5-2558-ป6-
ศิลปะศึกษา-OK
ปพ.5-2558-ป6-
ภาษาไทย-OK
ปพ.5-2558-ป6-
ศิลปะศึกษา-OK
ปพ.5-2558-ป6-
สุขศึกษาและพลศึกษา-OK
ปพ5
ภาษาอังกฤษ-ป.6- ฉบับจริง

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ชั้น ป.1
ตัวชี้วัด ชั้น ป.2
ตัวชี้วัด ชั้น ป.3
ตัวชี้วัด ชั้น ป.4
ตัวชี้วัด ชั้น ป.5
ตัวชี้วัด ชั้น ป.6

ดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆ  ที่  http://madoodadi.wordpress.com/
ดาวน์โหลด (ฟรี) แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน
ดาวน์โหลด (ฟรี) แบบรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน
หรือที่ https://www.facebook.com/wnpschool

 

แบบประเมินติดตามผลการใช้ แบบ ปพ.5 อิเล็คทรอนิกส์
คลิกดาวโหลดแบบประเมินติดตามการใช้ ปพ.5

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>