ต้นแบบโรงเรียนสุจริต Ubright School Project

382341_474048499329790_2135805722_n  โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”   เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม  สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต
5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

ภายใต้ปฏิญญาตนร่วมกัน  3  ประการ  ดังนี้:

  1. เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความยั่งยืน และ
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ในปีงบประมาณ  2557  สพฐ. มีเป้าหมายขยายเครือข่ายอีก 10 % ของโรงเรียนทั้งหมด  ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา  5 ปี ภายใต้งบประมาณ 500 ล้านบาท   ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6  มีเป้าหมายที่จะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  20  โรงเรียน โดยกระจายไปตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่าง ๆ ศูนย์ฯ ละ 1 โรงเรียน  โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความสมัครใจ ทั้งผู้บริหาร คณะครู ชุมชน  มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังเยาวชนให้ปฏิเสธและต่อต้าน  การทุจริต คอรัปชั่น

ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1370403576

บทความโรงเรียนสุจริต รร.หนองขามนาดี

นวัตกรรมการกิจกรรม“Active Board Active Mind สู่โรงเรียนสุจริต รร.หนองขามนาดี

DSCN2102 DSCN2184 DSCN2189 DSCN2286 DSCN2341 DSCN2344 DSCN2358 DSCN2360 DSCN4874 DSCN5082 DSCN5317 DSCN5351 IMG_0088 IMG_0100 IMG_0135 IMG_0192 ค่ายเยาวชน-คนดีของแผ่นดิน.d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>