แบบฟอร์มการเงินพัสดุ รร.บ้านหนองขามนาดี

images (17)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการใช้งบประมาณ 2558
เอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย
1 บันทึกข้อความขอยืมเงิน   2. ประมาณการค่าใช้จ่าย   3. แบบยืมเงิน  4 หนังสือนำส่ง ขอยืมเงินทดลองจ่า

เอกสารการจัดซื้อ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่าง จัดซื้อคอม 8,150

จัดเรียงเอกสารดังนี้  1 บันทึกข้อความ  2 ใบเสนอราคา  3 ใบสั่งซื้อ  4 ใบใส่งของ  5 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ  6 ใบตรวจรับ 7.ใบสำคัญรับเงิน (การจ้าง )   ใบเสร็จรับเงิน (การซื้อ)

เอกสารการจัดจ้่าง
จ้างเหมาทำป้าย 5,335 บาท

เอกสารจ้างเหมารถไปราชการ
จ้างเหมารถไปสารคาม

แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบขอไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราขการ
คำสั่งให้ไปราชการ
หนังสือนำส่งเบิกเงินล้างหนี้เงินยืม

เอกสารโครงการอาหารกลางวัน
แบบจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ งบ  3000  บาท
1-บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2-แบบยืมเงิน
3-ประมาณการค่าใช้จ่าย
4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>