เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านหนองขามนาดี

23-sijipopieng-web

รายงาน BP การปฏิบัติท่ี่เป็นเลิศ ปี 2560
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ รร.บ้านหนองขามนาดี ปี 2560
คู่มือ/เกณฑ์/ ศูนย์การเรียนรู้

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_0_
ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_1_
ขั้นตอนการประเมิน

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_2_
แบบประเมินตนเอง

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_3_
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_4_
แบบข้อมูลประกอบคัดกรองเดิม

เกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้_5_
ปฏิทินการประเมินศูนย์
เครื่องมือประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมศักยภาพการขับเคลื่อน ปศพพ.
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การพัฒนาองค์กร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คู่มือประเมินการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.1
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.2
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.3
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.4
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.5
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ป.6

แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3
แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6

 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยคร้อมิตรภาพที่ 206
หลักสูตรบูรณาการ ห้วยคร้อมิตรภาพ
0คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (2)
01 ปก ประวัติ
02 คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ (2)
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯ (2)
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (2)
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมฯ ปรับแล้ว
คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมฯ ปก
คู่มือหลักสูตรสังคม

ปกคู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระการงาน
ปกคู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย
พัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อ
หน่วยบูรณาการ ประถม  ห้วยคร้อมิตรภาพ
1.ศิลปะ ป.1
2.คณิตสาสตร์ ป2
3.การงานอาชีพ ป.2
4.ภาษาต่างประเทศ ป3
5 สุขศึกษาและพละศึกษา ป 4
6.วิทยาศาสตร์ ป.5
7.ภาษาไทย ป.6
8.สังคมศึกษาฯ
แผนผักสดสะอาด.ปรับปรุงใหม่ อนุบาล
บทที่ ๑ นิราศภูเขาทอง
แผนการจัดการเรียนรู้ ห้วยคร้อมิตรภาพ
แผนสังคมศึกษาฯ 
จุดประสงค์รวม    ป.1    ป.2    ป.3    ป.4    ป.5    ป.6    ป4ใหม่    มฐ.ตัวชี้วัด
คณิตศาสตร์ ป. 6
1.แผนการเรียนรู้ Backward   2.ใบงาน
คณิตศาสตร์ ป. 2
แผนการคูณป2(ปรับใหม่)
คณิต ป2 (ส่งงานนุ่น)
หน่วยการงานอาชีพ ป.2 แก้ไขเดอม็อคสมบูรณ์

แผนกอท. ปศพพ. พิศดาร
แผนพอเพียง-ศิลปะ โรงแรมเอเชีย
แผนอนุบาล แผนอาเซียน แก้ไข
คู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทานตะวันมณีรัตน์ ผังมโนทัศน์ทานตะวันภาพสี11111111
รวมเล่มเรื่องเล่าชาวห้วยค้อ (new)
อังกฤษ ป.4
บรรยายแผน ปศพพ


ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านครับ)

หน่วยการเรียนรู้ ระดับประถม
หน่วยการเรียนรู้ ระดับ
มัธยมต้น
แผนการเรียนรู้พอเพีนงช่วงชั้นที่2ตอน1
แผนการเรียนรู้พอเพียงช่วงชั้นที่2ตอน2
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ส่วนหน้าของหลักสูตรสถานศึกษา

การงาน ป.1 คณิตศาสตร์ ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.2
สุขศึกษา ป.1
คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยที่ ๓ เศษส่วน

พลศึกษา ป.6
ภาษาไทย ป.4
ภาษาไทย ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.4
แผนพอเพียง.(ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
หน่วยพอเพียง(ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
สังคม ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.5
       แผนที่ 1 
11.แผน 1
        8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข
10.ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบ
แบบทดสอบ

เอกสารประกอบ
แบบบันทึกการสัมภาษณ์

เอกสารประกอบแบบฝึก 1
เอกสารประกอบแบบฝึกที่ 2
เอกสารประกอบแบบฝึกที่ 3
เอกสารประกอบใบความรู้
      แผนที่  2
       9.ภาคผนวก ข
11.แผน 2
เอกสารประกอบ
ใบความรู้
แบบฝึกที่ 2
แบบฝึกที่ 3
      แผนที่ 3 
9.ภาคผนวก ข
11.แผน 3
หน่วยการเรียนรู้ Free time and entertainment
        1.ปก
2.โครงสร้างรายวิชา
3.คำอธิบาย
4.กำหนดการจัดการเรียนรู้
5.ผังภาพที่ 1
6.ผังภาพที่ 2
7.โครงสร้างหน่วย
8.เป้าหมายนักเรียนอยู่อย่าง พ.พ
9.แบบบันทึกคะแนน
10.ทดสอบก่อนหลังเรียน

11.แบบบันทึกตรวจแบบฝึก
12.แบบประเมินการเขียน
13.แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ
14.แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
15.แบบประเมินคุณลักษณะ
16.แบบประเมินชิ้นงาน
17.แบบสังเกตการพูดบทสนทนา
18.แบบสังเกตการออกเสียง
19.ตัวชี้วัด
20.วิเคราะห์ตัวชี้วัด
ภาษาไทย ป. 2
แผนการสอนที่ 1
10.การวัดผล
11-12ความเห็น-ผล
แบบทดสอบ
แบบบันทึกเขียนตามคำบอก
แบบฝึกคัดลายมือ
แผนภูมิที่ 1 การเขียนตามคำบอก
คุณลักษณะ บันไดทักษะ 4 ขั้น
บันทึกการคัด
บันทึกการอ่าน
บันทึกคะแนนสอบ
บันทึกมารยาทการเขียน
บันทึกมารยาทการอ่าน
พยัญชนะไทย
สมรรถนะสำคัญ
สระในภาษาไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>