หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด (1)
การสอนวิชา หน้าที่พลเมือง

1. ปกใน คำนำ สารบัญ

2. ความนำ
3. กรอบความคิด

4. เป้าหมายสำคัญ

5. จุดเน้น ขอบข่าย ผลการเรียนรู้ชั้นปี-ช่วงชั้น

6. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

7. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

8. การจัดการเรียนรู้

9. การวัดและประเมินผล

10. บรรณานุกรม

11. ภาคผนวก

12. คำอธิบายของคำหลัก

13. คำอธิบายของคำหลัก (ต่อ)

14. การเรียนการสอน

15. การจัดเนื้อหา

16. การใช้เทคนิค กระบวนการ วิธีสอน

17. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้

18. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)

19. แนวปฏิบัติ

Power point,ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมศึกษาหน่วยการจัดการเรียนรู้
ใบกิจกรรมหน้าที่พลเมือง
การใช้เทคนิค วิธีสอน หน้าที่พลเมือง (อ.สุคนธ์)
การจัดเนื้อหาและกิจกรรม (ผศ.ดร.วลัย)
การจัดรายวิชาเพิ่มเติม
คำสำคัญ (ผศ.ดร.วลัย)

การนำรายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองสู่การปฏิบัติ (ผศ.ดร.วลัย)

กิจกรรมการพัฒนาค่านิยม (ผศ.ดร.วลัย)
จุดเน้นและขอบข่ายรายวิชาเพิ่มเติม (อ.วันเพ็ญ)
ตารางความสอดคล้องของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ท่านสุชาติ)
หน้าที่พลเมือง (ผศ.อรรถพล)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>