คู่มือ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1-Web_2

1. ปก
2.คำนำ
3. สารบัญ
4 คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4.บทที่ 1 บทนำ
5 กรอบนโยบาย
6 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
7 การจัดตารางเรียน
8 การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
9 การวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
10 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
12. จุดหมาย Bloom
14. ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Head
15. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Heart Hand
16. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Health
17. บรรณานุกรม
18. คณะทำงาน
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
——————————————————————————————————————–
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนโรงเรีบนบ้านหนองขามนาดี ปี 2559
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนโรงเรีบนบ้านหนองขามนาดี ปี 2559
ปก
สารบัญ
เอกสาร 2การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน รร.บ้านหนองขามนาดี
เอกสาร การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน รร.บ้านหนองขามนาดี

ปก

3 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>