การจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบปี 2562

การจัดตั้งงบประมาณ 2562
แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต)
แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง)
แบบประมาณการซ่อมแซม
คู่มือการจัดทำ ปร. 4 5 6
หนังสือสั่งการ สพฐ. จัดตั้งงบปี 62 (สพป.)
หนังสือสั่งการ สพฐ. จัดตั้งงบปี 62 (สพม.)
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2562

1. ปกคู่มือ
2. คำนำ สารบัญ

3. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
4. เกณฑ์คุรุภัณฑ์
5. แบบคำขอคุรุภัณฑ์
6. แบบคำขอตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แบบครุภัณฑ์
8
. แบบฟอร์มขอคุรุภัณฑ์
9. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
10. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
12.การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม
13. สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15. แบบ ปร.4 (พ 1)
16. ตัวอย่างต่าง ๆ
16.1 ตัวอย่าง รายการซ่อมแซม
16.2 ปร.4 ปร.5 ปร.6
16.3 ปร.___4 ปร. 5 ปร. 6 facter
17.ปฏิทินการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน
18. รูปแบบรายการ ปี 2556
19.1 ลักษณะอาคารรูปแบบต่าง ๆ
19.2 ลักษณะอาคารรูปแบบต่าง ๆ 2
19.3 ลักษณะอาคารรูปแบบต่าง ๆ
20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
21. แบบคุรุภัณฑ์ 4
22. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
23. คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แบบครุภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>