ดาวโหลด

1.ตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตร
2.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3.สื่ออ่านออกเขียนได้
4.คู่มือสอนอ่านเขียนด้วยแจกลูกสะกดคำ
5.คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6.คู่มือการสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป.1
7.คลีนิคหมอสอนอ่าน รร.บ้านหนองขามนาดี
     -ปัญหาที่ 1 การจำรูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ
     -ปัญหาที่ 2 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา
     -ปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ หรือตัวเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน
    -ปัญหาที่ 4 นักเรียนเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก
    -ปัญหาที่ 5 นักเรียนเขียนเรียงลำดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ใคำผิดตำแหน่ง
    -ปัญหาที่ 6 นักเรียนเขียนสะกดคำผิด โดยเฉพาะคำพ้องเสียง คำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำที่มีตัวการันต์
    -ปัญหาที่ 7 นักเรียนเขียนไม่ได้ใจความ
8. คลีนิคหมอสอนเขียน รร.บ้านหนองขามนาดี
    -ปัญหาที่ 1 นักเรียนมีความยากลำบากในการเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
-ปัญหาที่ 2 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และ ตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา
-ปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน
-ปัญหาที่ 4 นักเรียนเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก
-ปัญหาที่ 5 นักเรียนเขียนเรียงลำดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำผิดตำแหน่ง
-ปัญหาที่ 6 นักเรียนเขียนสะกดคำผิด  โดยเฉพาะคำพ้องเสียง คำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำที่มีตัวการันต์
-ปัญหาที่ 7 นักเรียนเขียนไม่ได้ใจความ

9. E-Leaning รร.ศรีวิทยาปากน้ำ
10. ขับร้องทำนองเสนาะ
11. บทอาขยาน ป. 1-6
12. ลีลาการลากเส้น คัดไทย ก.- ฮ
13. สื่อ BBL
14. Brain Break DLIT
15. การ์ดตบสำเนียงเสียงสัตว์
16. กุญแจ 5 ดอก
17. เพลง Brain Gym
18. ใบงานประกอบกิจกรรมBBL
19. สื่อการเรียนรู้จากแท็บเล็ต
20. สื่อภาษาไทย DLIT
21. หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย 2557 มานะชูใจ ป. 1
22. หนังสือเรียนภาษาไทย 2521 มานี ชูใจ
23.ห้องเรียนปฐมวัย
24. 6 แบบฝึกภาษาไทย
25. เพลงประกอบการสอน
26. เพลง DLIT
27. แบบคัดลายมือ ครูสำรวย สังฆมณี
28. แบบคัดลายมือการอ่านออกเขียนได้
29. แบบคัดพยัญชนะไทย ก – ฮ
30. แบบเรียนเร็วใหม่

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>