แผนพัฒนาโรงเรียน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

plan58 ok

 

1. ปกแผนปฏิบัติการ
2. คำนำ
3. สารบัญ
4 .ข้อมูลทั่วไป
5. นโนบายโรงเรียน
6. โครงการ
7 .ผนวก คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปี

 

เอกสารขอเบิกเงินตามโครงการ

 กรณียืมเงินทดรองจ่าย

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ งบ  3000  บาท
1-บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2-แบบยืมเงิน
3-ประมาณการค่าใช้จ่าย
4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ Active Board Active Mind งบ 5,000 บาท

1.-บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2-แบบยืมเงิน
3-ประมาณการค่าใช้จ่าย
4.
โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ Active Board Active Mind

โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้หลักสูตร(สอบ Pre-Onet) งบ  1,000 บาท
1-บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2-แบบยืมเงิน
3-ประมาณการค่าใช้จ่าย
4 -โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนการใช้หลักสูตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>