บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ร.ร.บ้านหนองขามนาดี
ปีการศึกษา 2559

kanok10

             นายกนก   จำปามูล
            ผู้อำนวยการโรงเรียน
choawalee6

นางเชาวลี จำปามูล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
niponnanan2
นายนิพนธ์   นานันท์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
boonchouy3
นางบุญช่วย  ม่วงเพชร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นุจิตรา2
นางนุจิตรา  วรเชษฐ
ครูวิทฐานะชำนาญการพิเศษ
penjaras
นางเพ็ญจรัส  อ่อนจันทร์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ฤทธิเดช3
นายฤทธิเดช  พลอยสุวรรณ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ชยพล
นายชยพล   จำชาติ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สุพรรณี
นางสาวสุพรรณี แสงทองเขียว
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ทัศนีย์5
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
รอมละห์2,
นางสาวรอมละห์  สาอิ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เสมอ
นายเสมอ  เกษนอก
ครูผู้ทรงคุณค่า
เพ็ญศิริ
นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง
ครูธุรการ
wichain
นายวิเชียร  จันนอก
ช่างปูน 3

boนางสาวธนาวดี ทิพย์เนตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
patนางสาวสุธิดา จอดนอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
จามจุรี
นางสาวจามจุรี   แสงภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>