ประวัติโรงเรียน

IMG_9779

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖    ตั้งอยู่บ้านหนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา   มีพื้นที่ทั้งหมด  50 ไร่  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนักเรียนทั้งสิ้น  177   คน   ครู 10  คน  เป็นครูชาย  3  คน และสุภาพสตรี  7  คน   ช่างคุรุภัณฑ์ชั้น ๓    ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก   1 คน  โดยมี นายกนก  จำปามูล   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีอำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กันยายน  2481  โดยขุนวัฒนวิจารณ์   นายอำเภอบัวใหญ่   “ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลแก้งสนามนาง 8  (วัดบ้านหนองขามนาดี) อาศัยศาลาวัด   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – ชั้นประถมปีที่ 4
พ.ศ.2481      นายสอน การถาง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายพุฒ  สุขพอ แลนายชา วงษ์ชาลี เป็นครูน้อย
พ.ศ.2483       นายแดง แสงพินิจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายสอน   การถาง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ที่โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.บัวใหญ่
พ.ศ.2484       นายทองดำ  ศรีโฉม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายแดง  แสงพินิจ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ที่โรงเรียนบ้านโคกสี อ.บัวใหญ่  นายพันธ์  โคตรี  มาดำรงตำแหน่ง ครูน้อย แทน
นายชา  วงษ์ชาลี  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อยที่โรงเรียนบ้านหนองเต่า และนายวัน  จินารักษ์  ย้ายมาดำรง ตำแหน่งครูน้อยแทน นายพุฒ  สุขพอ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อย โรงเรียนบ้านสีสุก
พ.ศ.2486        ทางราชการแบ่งการปกครองตำบลแก้งสนามนางออกเป็น  2  ตำบล คือตำบลแก้งสนามนาง  กับตำบลด่านช้าง  จึงเปลี่ยน ชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลแก้งสนามนาง 6 ” (วัดบ้านหนองขามนาดี) อาศัยศาลาวัด  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1-4 ดำรงอยู่ได้ ด้วยการอุปการะของชาวบ้านหนองขามนาดี และกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2455        นายล้วน  การปลูก  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายทองดำ   ศรีโฉม  ซึ่งถึงแก่กรรมและนายบุญมี  ปนักตะเน  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายวัน  จินารักษ์  ที่ลาออก
พ.ศ.2490        นายทองดี ปิยะนารถ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายล้วน   การปลูก  ที่ย้ายไปดำรง  ตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.บัวใหญ่
พ.ศ.2491       นางแก่นจันทน์  ปิยะนารถ  มาดำรงตำแหน่งแทน นายบุญมี   ปนักตะเน  ซึ่งลาออก
พ.ศ.2492       นายพรม  ชมภูหลง  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย
พ.ศ.2493       นายประดิษฐ์  ขลิบเงิน มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน    นายพรม  ชมภูหลง ที่ย้ายไปดำรง   ตำแหน่งครูน้อยที่โรงเรียนบ้านนาแค  อ.แก้งสนามนาง
พ.ศ.2494       นายสมศรี  วรพล  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน   นายประดิษฐ์  ขลิบเงินซึ่งย้ายไปดำรง ตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโคกสี  อ.บัวใหญ่
พ.ศ.2496       ได้ก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้นในบริเวณโรงเรียนแห่งใหม่ (ปัจจุบัน)  แบบ ป.1 ซ จำนวน  4   ห้องเรียน  และได้ย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่แห่งใหม่  “โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี” ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1- ชั้นประถมปีที่ 4  มีครูทำการสอนจำนวน  3  คน
พ.ศ.2498      นายพัน  จันนอก  มาดำรงตำแหน่งภารโรง
พ.ศ.2499      นายกองแสง  ฉลาดการ มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายสมศรี  วรพล  ที่ย้ายไปดำรง  ตำแหน่ง  ที่โรงเรียนบ้านกอก   อ.แก้งสนามนาง
พ.ศ.2500      นายธานี  ชาลี  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย
พ.ศ.2504      นายสง่า  วรรณพงษ์  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายธานี  ชาลีที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูน้อย  ที่โรงเรียนบ้านอุทัยทอง  อ.แก้งสนามนาง
พ.ศ.2510      นายทัด  ยาสูงเนิน ย้ายจากโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนมาดำรงตำแหน่งครูน้อย แทนนายสง่า   วรรณพงษ์   ที่ย้ายจาก โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ไปโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
พ.ศ. 2511     นายหอม  ดวงเงิน  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวมาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน นายกองแสง   ฉลาดการ ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านหนองบัว  นายสมานชัย  ผาผง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)
พ.ศ.2512       นายเกษม  เฉวียงหงส์ ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนรังมาดำรงตำแหน่งครูน้อย   โดยการ   สับเปลี่ยน    กับนายทัด  ยาสูงเนิน  ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านโนน รัง   นาง ละม่อม  ขันธสง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)  นายคำมาย  วรรณชัย  ย้ายจากโรงเรียน วัดมงคลวารี  อ.โนนไทย  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย
พ.ศ.2514      นายบุญเส็ง ใจภักดี  มาดำรงตำแหน่งครูประถมปลาย (บรรจุใหม่)
พ.ศ.2515      ได้สร้างถังเก็บน้ำฝน  9  ถังโดยกรมอนามัย งบประมาณ  12,000  บาท
พ.ศ.2517      สร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ชั้น 2 ห้องนอน งบ 35,000 บาท
พ.ศ.2518      สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 212 ตารางเมตร  งบประมาณ 60,000  บาท

        พ.ศ.2519     นายบุญศิลป์ กันคำแหง  ย้ายจากโรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย เปิดทำการ สอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 -ประถมปีที่ 6

พ.ศ.2521      นายเรืองสุวรรณ  นามวงษา ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกสี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายทองดี    ปิยะนารถ ที่ถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ ที่กิโลเมตร ที่  35 ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่    ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง  4 ห้องเรียน งบประมาณ300,000  บาท     นายเกษม เฉวียงหงส์   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่

พ.ศ.2522       นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธ   มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)
พ.ศ.2523      นายสุรพล สีมา ย้ายจากโรงเรียนบ้านบุเสมา อ.บัวใหญ่ นางสาวจารุนันท์ วงศ์พานิช ย้าย    จากโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น นายวิทยา  เจริญใจ  ย้ายจาก จ.สกลนคร  มาดำรงตำแหน่ง ครูน้อย โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอแก้งสนามนาง

พ.ศ.2524      นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยวงษ์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาด ,นางอุทัย ฉลองโพธิ์  ย้ายจาก โรงเรียนบ้านขามหนอง แวง ,นางวิชนีย์  ฉลาดการ  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  และนายวิทยา  เจริญใจ ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต

พ.ศ.2525       นางอมรรัตน์ เสน่ห์รัมย์  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย   นางสาวจารุนันท์ วงศ์พานิช ย้ายไป โรงเรียน บ้านโพนทอง  อ.บัวใหญ่

พ.ศ.2526        นางสาวนุจิตรา  พันธ์จำรัส (วรเชษฐ) (บรรจุใหม่) นางบุญชู  จันทรวงษ์(ดานประสิทธิ์)   นายสุรชัย วิริยะพานิช ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า ,นางละออง ประกิคะ ย้ายจาก    โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว  อำเภอบัวใหญ่   ,นางสาวศิริพรรณ หอยสังข์ และนางสาวจิตรา  สรหงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  แทนนางอมรรัตน์   ที่ลาออก   นายเกษม เฉวียงหงส์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายเรืองสุวรรณ  นามวงษา  ที่เกษียณอายุราชการ

      พ.ศ.2527       นายนคร  ประกิคะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายเรืองสุวรรณ นามวงษา

พ.ศ.2529       นางปัทมา ประกิคะ ย้ายจากโรงเรียนหนองกระทุ่ม ,นายเสรี แสงทองเขียว ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน  นางสมถวิล ลีพิลา มาดำรงตำแหน่งครูน้อย นางวิชนีย์ ฉลาดการ ย้ายไปโรงเรียนสุนทร  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2530       ได้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จำนวน 6 ห้องเรียน  1  หลัง  นายวิเชียร  จันนอก มาดำรงตำแหน่ง  ภารโรงแทน นายพัน  จันนอก ที่ถึงแก่กรรม   นายเกษม เฉวียงหงส์ ได้สอบคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ไป  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ 5 ที่โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง   นายบุญชู  จันทรวงษ์   ได้สอบคัดเลือกและ  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.โนนแดง  นายสุรชัย  วิริยะพานิช ได้สอบ คัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ที่โรงเรียนบ้านวังกะสวย อ.สีคิ้ว

พ.ศ.2531      นายนิเวทย์ โทแหล่ง  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่   และนายชุมพล  ศรีทวน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า  อำเภอแก้งสนามนาง  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย
พ.ศ.2532       ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29   และสนามกีฬา แบบ ฟ.3 พิเศษนายบงการ อุทกัง,นายจีรศักดิ์ ชารมาลย์ ,นางชูขวัญ  เพ็งชัยภูมิ  ย้ายมามาดำรงตำแหน่ง  ครูน้อย  และนางศิริพรรณ  พิพัฒนธร ย้ายไปที่โรงเรียนไทรัฐวิทยา 18  และนางอุทัย ฉลองโพธิ์ ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.บัวใหญ่

      พ.ศ.2533  .    นางรัชนี สิงหาราโท  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่ามาดำรงตำแหน่งครูน้อย

พ.ศ.2535      นายไพสาร สิงหาราโท ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า นางขจีพรรณ ขอโหมกลาง  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้าน  กุดปลาฉลาดหนองปรือมาดำรงตำแหน่งครูน้อย

พ.ศ.2536       นางอนงค์ พจนะแก้ว ย้ายมาจากโรงเรียน  ,นางเบญจวรรณ บัวสำราญ  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองโคบาล  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  นางสาวศรีพันธ์ หิรัญเกิด  อ.1  (บรรจุใหม่)

พ.ศ.2537       นายเกษม เฉวียงหงส์ ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกสี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 แทน นายนคร ประกิคะ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ 7 ที่โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี   อ.บัวใหญ่   นางจริยา โทแหล่ง ย้ายจากโรงเรียนบ้านกุดปลา ฉลาดหนองปรือ   นายอเนก   มูลทรา ย้ายจากโรงบ้านแก้งสนามนาง  สปอ.แก้งสนามนาง  สปจ.นครราชสีมา

พ.ศ.2538        ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน ระยะทาง 210 เมตร  สิ้นงบประมาณ   145,000 บาท  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิพนธ์  พร้อมพันธุ์ ,นายสุขุม  เลาวัณย์ศิริ, นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ   นายตรีเพชร  พรหมนิติพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5   จังหวัดนครราชสีมา   นายยงยุทธ คำประพันธ์  สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอแก้งสนามนาง  และคณะครูภารโรง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ชาวบ้านหนองขามนาดี  บ้านหนองแขมพัฒนาและบ้านหนองเม็กน้อย     นายพรมมา พรมนอก  อ.2 ย้ายมาจากโรงเรียน    จง ขอนแก่น   ,นายเอนก  มูลทรา  ย้ายไป ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ้านหนองคอม อ.บัวใหญ่

พ.ศ.2539       นายเรวัต สาอุตม์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนสำราญมาโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี      สับเปลี่ยน กับ นายพรมมา  พรมนอก ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านโนนสำราญและนางประกอบ  รัตนา  ยืมตัวมาช่วยราชการ

พ.ศ.2540       ได้สร้างรั้วลวดหนาม  ในวันประถมศึกษาประชาร่วมใจ  ระยะทาง 400 เมตร  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  สิ้นงบประมาณ    50,000 บาท     โดยได้รับงบประมาณจากชาวบ้าน  ลวดหนาม 100 ม้วน  เสา  200 ต้น  ได้รับงบประมาณในการจัดทำ โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  90,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ให้ใช้การได้ดีและสวยงาม
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  มีคอมพิวเตอร์  6  เครื่อง   เครื่องปริ้น  1  เครื่อง  ได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  Sound  Lab  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์  โทรทัศน์  โต๊ะสำหรับนักเรียน 20 ชุด   นางบุญช่วย ม่วงเพชร  อ.2 ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนระเวียง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย   ไพสาร  สิงหาราโท  อ.2  โอนไปโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อ.แก้งคร้อ   นางรัชนี สิงหาราโท      ไปช่วยราชการที่โรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ     วันที่ 8-12 ธันวาคม 2540 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือ   ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่  1,2   อ.แก้งสนามนาง   โดยมีนายบุญถิ่น  มั่นเกตวิทย์  ซึ่งเป็นนายอำเภอแก้งสนามนาง  เป็นประธานอำนวยการ  นายบุญเลิศ ไชยช่วย หัวหน้าการประถมศึกษาอ.แก้งสนามนาง เป็นผู้อำนวยการกองผสม   นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองที่ 1 และนายประเสริฐ  ทวีภูมิ เป็น ผู้อำนวยการฝึกกองที่ 2  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีเป็นฝ่ายจัดอาคารสถานที่

พ.ศ.2541      นางประกอบ  รัตนา   ย้ายจากโรงเรียนบ้าน มาดำรงตำแหน่ง อ. 2 ระดับ 7    นายชุมพล   ศรีทวน  ย้ายไปโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น  เปลี่ยนกับ  นายนิพนธ์  นานันท์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น   นายนิพนธ์ วรเชษฐ   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แทนนายไพสาร สิงหาราโท  ที่ย้ายไปโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อ.แก้งคร้อ

พ.ศ.2542       โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ให้เป็นห้องอนุบาล เงิน  100,000 บาทโดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
นายกนก  จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายจาก  โรงเรียนบ้านหนองบง   สปอ.แก้งสนามนาง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนายเกษม  เฉวียงหงส์   ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน  ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา   นางรมยา  บุญเพลิง ย้ายจากโรงเรียนบ้านกอก สปอ.แก้งสนามนาง แทนนางรัชนี   สิงหาราโท  ที่ย้ายไปโรงเรียนสุนทรวัฒนา   สปจ.ชัยภูมิ  นางเพ็ญนี   ชาวสวน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สปอ.บัวใหญ่ แทน  นางสาวศรีพันธ์  หิรัญเกิด  ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านเก่าย่าดี  สปอ.แก้งคร้อ สปจ.ชัยภูมิ

พ.ศ. 2545      นางจริยา  โทแหล่ง  ย้ายไปโรงเรียนบ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมานางเจียมจิตร  มัททวีวงศ์  ย้ายไปโรงเรียนบ้านอุทัยทอง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมานายเรวัต  สาอุตม์   ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองบง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมานางมิ่งขวัญ  โมรานอก  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองบง อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2547     นางสาวขวัญเรือน  อุปถัมภ์   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านดอนดินแดง  อ.วังน้ำเย็น        จ.สระแก้ว  แทนตำแหน่งนางขจีพรรณ  ขอโหมกลางที่เสียชีวิต

พ.ศ. 2549     นางเชาวลี     จำปามูล  ย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสมบูรณ์  สันเต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านอุทัยทอง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2550     นางจิตราวรรณ  สุโพธิ์ (นางเพ็ญนี   ชาวสวน)  ลาออกจากราชการ

พ.ศ. 2551     นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองโคบาล  อำเภอแก้งสนามนาง     จังหวัดนครราชสีมา  แทนนางจิตราวรรณ  สุโพธิ์  ที่ลาออกจากราชการ

พ.ศ. 2552     นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร    อำเภอบัว    ใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  , นางประกายกาญจน์  จรัสแสง  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน  อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา  แทนนางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง  นางสาวขวัญเรือน  อุปถัมภ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญเภอเชียงยืน สพท.มหาสารคาม เขต 3 , นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง   ครูธุรการ

พ.ศ. 2553      นางมิ่งขวัญ  ยอดสง่า  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองไทร  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น    นางวลัยลักษณ์  สืบสำราญ  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า  อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2554      ปรับปรุงหอประชุมเดิม ให้เป็นห้องเรียนรวม ใช้เป็นห้องเรียนรวม และห้องจัดประชุม  มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

-  ปรับสร้างโรงอาหารบนพื้นที่เดิมของสนามเซปักตะกร้อ  เป็นโรงอาหารที่สามารถใช้จัด กิจกรรมต่างๆ ได้  โดยได้รับงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเงินบริจาค

-  นางสาวกาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ  มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

พ.ศ. 2554       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ได้ประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 3 (2554-2558) และให้การรับรอง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

พ.ศ. 2555      ครูรมยา ธนานุรักษ์  เกษียณอายุราชการ  และครูละออง  ประกิคะ ลาออกจากราชการ

พ.ศ.2556       ได้สร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ 1,989,000   บาท

พ.ศ. 2556      นายนิพนธ์  วรเชษฐ  เสียชีวิต   และครูเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านไผ่วันครู อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

นางสาวรอมละห์  สาอิ  บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งนางรมยา ธนานุรักษ์   ที่เกษียณอายุราชการ   ,  นางทัศนีย์  บุญมีสง่า  มาดำรงตำแหน่งครู คศ.1 แทนตำแหน่งนางเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น  , นายชยพล  จำชาติ  มาดำรงตำแหน่งครู คศ.๒ แทนนายนิพนธ์  วรเชษฐ ที่เสียชีวิต

พ.ศ. 2557      นางเพ็ญจรัส  อ่อนจันทร์  มาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 อำเภอบัวใหญ่       ย้ายสับเปลี่ยน กับนางวลัยลักษณ์  สืบสำราญ

พ.ศ. 2557      ได้ก่อสร้าง ส้วมแบบ สปช. 605/24 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องงบประมาณ  221,000  บาท
พ.ศ. 2558    ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  4 ห้องเรียน  งบประมาณ 3,400,000  บาท

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นพิเศษ  โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  2. พัฒนานักเรียน
  3. พัฒนาครูและบุคลากร
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
  5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

“ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการอ่านเขียนรู้จักคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบชัดเจน  เกิดทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ”

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน   เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ระดับแผนงานตามกลยุทธ์
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 1       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการ   ทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

จุดเน้นที่ 2       เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

จุดเน้นที่ 3       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 4       นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ

จุดเน้นที่ 5       นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นที่ 6       นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในความเป็นชาติไทย มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้นที่ 7       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

จุดเน้นที่ 8       โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>