ห้องพักครู

ผอ.กนก
นายกนก  จำปามูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

niponnanan

นายนิพนธ์  นานันท์

รูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกายกาญจน์
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
รูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วลัยลักษณ์ 1
นางวลัยลักษณ์ สืบสำราญ
ครูชำนาญการ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูนิพนธ์ วรเชษฐ
นายนิพนธ์  วรเชษฐ
ครูสอนสุขศึกษา พลศึกษา และคณิตศาสตร์ ป.4-6

ครูนุจิตรา 001
นางนุจิตรา  วรเชษฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เบญจวรรณ
นางเบญจวรรณ  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เชาวลี
นางเชาวลี  จำปามูล
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บุญช่วย
นางบุญช่วย  ม่วงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

สุพรรณี
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว
ครูชำนาญการ
สอนประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

วิเชียร
นายวิเชียร จันนอก
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>