ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

IMG_9779labschool32-jpg

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  รุ่นที่ 2   ระดับประถมศึกษา   เมื่อปีพุทธศักราช 2552

Untitled-1
ใบประกาศโรงเรียนในฝัน โรงเรียน

ใบประกาศโรงเรียนในฝัน

ใบประกาศโรงเรียนในฝัน

  รางวัลโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

        3.1  วิธีดำเนินการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

              รางวัลโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” (Lab School Project) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนาแนวคิดและหลักการ  โดยมีความเชื่อที่ว่า การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน  ชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน  ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญของรัฐบาล  ดังนั้น  โครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  จึงเป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝันของคนในสังคม  ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนใน โรงเรียนที่มีคุณภาพ  และในขณะเดียวกันโครงการนี้ ก็จะช่วยทำให้ความฝันของคนในสังคมเป็นจริงได้

โครงการ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีคุณภาพ  ซึ่งในระยะเริ่มต้นโครงการกำหนดให้มีอำเภอละ 1 โรงเรียน  รวม    921  โรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย   ดังกล่าว  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการ  และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนและผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงดำเนินการจัดทำแผนหลักโครงการ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน” (Master Plan of Lab School Project) ขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ปรัชญาโรงเรียนในฝัน คือ“ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ในปี 2551  กำหนดพัฒนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  จำนวน  867  โรงเรียน ภายใต้ชื่อว่า  โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  และในปี 2553  กำหนดพัฒนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3  จำนวน  715  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  2,500 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  ในปี 2551 โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน   พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน  การสร้างโอกาสให้กับนักเรียน   สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดีให้นักเรียนในชุมชน  เป็นโรงเรียนของชุมชน แต่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายบรรจงปั้นอย่างงดงามทรงคุณค่าให้เป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนไทย   โดยการรวมพลังน้ำใจจากความเสียสละ ความอดทน ความสมัครสมานสามัคคี และสำคัญที่สุดความมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  มีคุณธรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย  และมั่นใจในตนเอง  

labschool1labschool2

       3.2 วิธีดำเนินการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

แผนการดำเนินงาน  “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ”  คือ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ได้นำกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ริเริ่มในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝัน มากำหนดเป็นแผนงานหลัก 5  แผนงาน ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน คือ
3.1   แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

3.3  แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

3.3  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.3   แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3.4   แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

 

3.1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี   คล่องตัว มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาเอกลักษณะตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์  และทิศทางโรงเรียนในฝัน  จัดวางโครงสร้าง  ระบบการบริหารจัดการที่ดี  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน   บ่งบอกถึงการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ความคล่องตัว ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ผนึกพลังสร้างสรรค์แบบกัลยาณมิตร มีระบบการวางแผน  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน  มีความสามารถในการให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมทั่วถึงผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ  เพื่อเป็นการประกันโอกาสและสิทธิให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง  และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของโรงเรียน  ใช้ระบบเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  ลดความเสี่ยงขจัดภัยอุปสรรคที่ก่อปัญหาให้นักเรียน ตลอดจนการช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้มีความสามารพิเศษ  โดยการจัดครูที่เหมาะสมดูแลช่วยเหลือนักเรียนประมาณ
1 :  25  พัฒนาครูแนะแนวให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน  เพื่อช่วยแก้ปัญหา ที่ซับซ้อน จัดกิจกรรมโฮมรูม  ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จัดระบบการรวบรวมข้อมูลนักเรียน   การวิเคราะห์  วินิจฉัย การจำแนกคัดกรอง  การกำหนดมาตรการ  วิธีการ ป้องกัน ช่วยเหลือ  ส่งเสริมตามลักษณะพฤติกรรม จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  และแนวทางการปฏิบัติต่อนักเรียนที่เสริมสร้างความไว้วางใจ  ความอบอุ่น  ปลอดภัย  จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ครู นักเรียน  และผู้ปกครอง  ในลักษณะ  “ศิษย์ – ครู –ผู้ปกครอง” และการเยี่ยมบ้านนักเรียน   จัดตั้งองค์กรสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยบุคลากร  ผู้ชำนาญการในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ส่งเสริม  ป้องกัน   แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  เช่น นักจิตวิทยา  แพทย์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  นักสังคมสงเคราะห์  นักกฎหมาย  ฯลฯ   เพื่อร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนป้องกันแก้ไขปัญหา  และส่งเสริมตามลักษณะความจำเป็นเฉพาะกรณี  จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนทุกโรงเรียน  จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ประกอบด้วย  ผู้ปกครอง  องค์กรภาครัฐ เอกชน  ท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  และสถานศึกษาใกล้เคียง  เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชุมชน  ได้รับการนิเทศส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง    มีผลงานที่แสดงพัฒนาการด้านคุณภาพนักเรียนและเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  ชุมชนและสาธารณชน  โดยมีโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้

1)  โครงการปรับระบบการบริหารและการจัดการที่ดี

               – ปรับปรุงสำนักงานศูนย์อำนวยการโครงการ

               – พัฒนาระบบการบริหารงานโครงการ

               – ประชุมชี้แจง การดำเนินงานโรงเรียนในฝันปรับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนในฝัน

               – ปรับบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรผลึกพลัง
สร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ

                   – จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานและบุคลากร

                   – วางแผนกำกับติดตามประเมินและรายงานอย่างมีคุณภาพ

2)   โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ

-                                จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในเขตบริการจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

-    จัดทำแผนเชิงรุกการจัดบริการ/การรับนักเรียนประชาสัมพันธ์

3)   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน

                   -        ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

-  พัฒนามาตรฐาน

-  บริหารคุณภาพ

-  ประเมินคุณภาพภายใน

-  รายงานคุณภาพ

-      ส่งเสริมการจัดทำระบบเทียบเคียงมาตรฐาน

-  ผลิตสื่อการจัดทำระบบเทียบเคียงมาตรฐาน

-  โรงเรียนจัดทำระบบเทียบเคียงมาตรฐาน

4)      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง

-    ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

-    จัดตั้งทีมสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

-    จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน

5)      โครงการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในฝัน

6)      โครงการสรุปผลการพัฒนาโรงเรียน

-    กำกับติดตามประเมินผลและรายงาน

-    จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน

labschool3 labschool7

   3.2 แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   พัฒนานักเรียนทุกคนอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้า   ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  สร้าง  นำเสนอผลงานโดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานที่แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในด้านการจัดการ  ดูแลช่วยเหลือตนเอง ทักษะการบริโภคทางสังคม  การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ทักษะการจัดการและสร้างอาชีพ  มีความสามารถในการจัดการ สร้างงานอาชีพ  และการประกอบการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ  ได้แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานและได้แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนร้อยละ  25  มีประสบการณ์หารายได้ระหว่างเรียน   โรงเรียนกำหนดให้มีองค์ประกอบของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ใช้สื่อนวัตกรรม  ที่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกสถานศึกษา มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่ทันสมัย  มีผลงานวิจัย  และพัฒนาหลักสูตร

labschool6labschool5

           3.3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  นอกจากนั้นผู้บริหารและครูทุกคน  เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สามารถพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร  ในส่วนของครูทุกคน  ก็เช่นเดียวกันต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น การอบรมและพัฒนา  การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างปฏิบัติงาน การใช้ระบบพี่เลี้ยง  การให้คำปรึกษาแนะนำโดยพี่เลี้ยง  ผู้เชี่ยวชาญ  ศึกษานิเทศก์  การเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนกับครู  ผู้บริหารในโรงเรียนพี่เลี้ยงหรือโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ    มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาตัวอย่าง  ผลงาน และวิธีการจัดการเรียนรู้  ที่ดีมีแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพ  ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

labschool10-jpg labschool11-jpg

3.4 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  อุปกรณ์  และศูนย์การเรียนรู้พื้นฐาน  ชุดมัลติมีเดีย  และศูนย์การเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีและใช้สื่อดิจิตอล  เช่น E-Library , E-book, E-learning  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  เว็บไซด์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ สู่สาธารณชน มีซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการ  มีเครือข่ายในการดูแลบำรุงรักษา มีระบบบริหารสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล  ประมวลผลและรายงานผลการดำเนินงานทั้งระบบ  ในส่วนของครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

labschool12-jpg labschool13-jpg

           3.5 แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีเครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา   มีครูและทรัพยากรที่เหมาะสม   ดำเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB)  ตามมาตรฐานการจัดการการเงิน ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนต้นแบบ  พี่เลี้ยงและโรงเรียนมีคู่มือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน  โรงเรียนต้นแบบ พี่เลี้ยง  ผู้เชี่ยวชาญ  และศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับครูอย่างมีประสิทธิภาพ  พี่เลี้ยงทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานใน โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

labschool16-jpg labschool17-jpg

         3.3.ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้

               จากผลการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)   คณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนในฝัน) ให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552  ส่งผลต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

3.1.1 ด้านนักเรียน

3.1.1.1 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้   มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ดังนี้

1) การอ่านของนักเรียนทุกคน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  20

2) การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ  20

3) นักเรียนที่ผ่านการประเมินการคิดวิเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ  100  ของนักเรียน

4)  นักเรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ  100  ของนักเรียน

5) นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีผลงานจากการใช้ ICT  ร้อยละ  100  ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น

6) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ร้อยละ 100  ของนักเรียน

3.1.1.2  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออก ดังนี้

1) นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  ร้อยละ  100  ของนักเรียน

2) นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ถูกกาลเทศะ  ร้อยละ  100  ของนักเรียน

3)  นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมตามที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100  ของนักเรียน

3.1.1.3   นักเรียนมีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ดังนี้

1) นักเรียนที่แสดงออกในด้านการใช้ภาษาไทย  เพื่อการสื่อสารและมารยาทไทย ร้อยละ 100  ของนักเรียน

2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ  100  ของนักเรียน

3) นักเรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่ ร้อยละ  30

3.1.2         ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

3.1.2.1   โรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี    มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์อันโดดเดี่ยว  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา   ดังนี้

1)    มีโครงสร้างลำดับขั้นการบริหารจัดการคล่องตัว

2)    มาตรฐานการปฏิบัติงานสอดคล้องกับโครงสร้าง

3)    ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบ

4)    มีผลงานแสดงเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน

3.1.2.2   โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดูแล  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง   ดังนี้

1) ประชากรวัยเรียนที่เข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน

2)   นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ความถนัดและความสนใจทุกคน

3)   นักเรียนแต่ละชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินการผ่านช่วงชั้นทุกคน

4)   นักเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มพิเศษทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

labschool18-jpg labschool19-jpglabschool20-jpg labschool21-jpg

3.1.2.3  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิต      ดังนี้

1) มีหลักสูตรที่แสดงเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลาย   เน้นการบูรณาการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.1.2.4  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีเพิ่มระดับคุณภาพมาตฐานการศึกษาสูงขึ้น  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  มีระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

labschool22-jpg labschool23-jpg

3.1.3  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

3.1.3.1  ครู  ผู้บริหาร  กรรมการ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  ความสามารถ  และจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนี้

1)  ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

2)  ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

3)  โรงเรียนส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)  องค์กร  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมมากขึ้น

3.1.3.2  โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนี้

1)  มีอัตราส่วนอุปกรณ์พื้นฐานด้าน ICT  เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

2)   มีเว็บไซด์ของตนเอง http://www.nd.nma6.go.th

3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน ICT  เพิ่มมากขึ้น

labschool24-jpg labschool25-jpg

3.1.4  ด้านงบประมาณและทรัพยากร

3.1.4.1  โรงเรียนมีระบบเครือข่าย   ผู้เชี่ยวชาญ  พี่เลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยกำหนดเป้าหมายไว้ คือ  โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่าย  ผู้เชี่ยวชาญ  พี่ลี้ยง ศึกษานิเทศก์  โรงเรียนต้นแบบ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและอัตราการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาของผู้อุปถัมภ์แต่ละประเภทเพิ่มขึ้น

3.1.4.2  โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ดังนี้

1)  อัตราส่วนครู : นักเรียน  1 : 20

2)  ครู / บุคลากรทุกคน  ได้ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ

3)  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน

4) ค่าใช้จ่ายรายหัวที่โรงเรียนจ่ายจริง  ตามเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

5)  ค่าใช้จ่ายจริง  เมื่อเทียบกับแผน  ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผน

labschool25-jpg labschool26-jpg

 

        3.4  แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

              โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีจะพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนเรียนรู้ เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้   ICT เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ให้โรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ โดยมีกระบวนการพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศด้าน  ICT  4 ด้าน ได้แก่

1)  ด้านระบบบริหารจัดการ การใช้ ICT

2)  ด้านการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ รายกลุ่มสาระฯ

3)  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

4)  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายและการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับปริมาณการใช้งานของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน     ครูมีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ ICT จนเป็นวิถีชีวิต และสามารถบูรณาการการใช้ ICT สู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้  ICT  ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  เพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง    มีคุณธรรม   กล้าแสดงออก มีความเป็นไทย    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

labschool27-jpg labschool28-jpg labschool29-jpg labschool30-jpg labschool31-jpg labschool32-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>