ข้อมูลทัวไป

103

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 3 ขวบ

0

0

0

0

อนุบาล 1

9

13

22

1

อนุบาล 2

13

8

21

1

รวมอนุบาล

22

21

43

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

9

9

18

1

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

15

26

1

ประถมศึกษาปีที่ 3

9

17

26

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

11

7

18

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

12

24

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

10

19

1

รวมประถมศึกษา

61

70

131

6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0

0

0

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>