การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี
การนำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต
12 ต้นแบบ หนองขามนาดี
ค่ายสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-Net 60
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics  System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

201706271361739865บ้านพัก ผอ.

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  203/27  งบประมาณ  837,600 บาท    ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27นวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาพตัวอย่างจาก  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เกณฑ์ประเมินสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี 2560 ตัวอย่าง การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:รับการนิเทศจากคณะ RT บุรีรัมย์

IMG_52021

เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2560  นางดวงปาน นครทัศน์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ จากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้กำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม  3 เรื่อง  คือ  มารยาทดี   มีวินัย   ความรับผิดชอบ

โรงเรียนคุณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ ระเบียบงบบูรณาการ-24-มีค-60 แนวทางดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม คุณครูที่รัก คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คู่มือการนิเทศ คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม บทสวดมนต์

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ชุด 1

IMG_4644

15  กพ.2560    คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล แล ะ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล   ได้มาประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใส  โดยท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ   นายนพดล มามาก  นายอำเภอแก้งสนามนาง  นายสนอง  สุดสะอาด   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6   Continue Reading →

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

IMG_47551

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ในวันที่  Continue Reading →

คณะศึกษาดูงาน ร.ร.เทศบาลปากคาด จ.บึงกาฬ

IMG_4513

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลปากคาด จ.บึงกาฬ  ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ รร.บ้านหนองขามนาดี คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

ต้นแบบโรงเรียนกำจัดขยะ จ.นครราชสีมา

IMG_4347

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560  สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษาต้นแบบ การกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียนจำนวน 100 คน และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  19,000  บาท    คลิกดูภาพกิจกรรมการอบรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ปี 2559

Untitled-2

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูธรรมาภิสมัย   ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ตามโครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี 2559   โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก มมร.อส. จำนวน 25 คน มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เป็นเวลา 2 วัน ณ Continue Reading →

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รร.หนองขามนาดี ปีงบประมาณ 2559-2562 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2559  สพป.นครราชสีมา เขต 6 012ส่วนที่ 7 011ส่วนที่ 6 010ส่วนที่ 5 08แผนปี 25594.3 08แผนปี 25594.2 08แผนปี 25594.1 07ส่วนที่ 4 06ส่วนที่ 3-2 06ส่วนที่ 3-1 Continue Reading →